Organisatie

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met twee locaties in Amersfoort. Het Gasthuis heeft daarmee korte communicatielijnen, is wendbaar en heeft een klantgerichte focus, dat is onze kracht. De overhead van het Gasthuis is klein zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor wonen en zorgverlening voor de bewoners/cliënten. De algemene functies op het gebied van bestuur, financiën, planning & control, facilitair, personeelszaken en kwaliteit zijn zelfstandig binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis georganiseerd of zijn in samenwerking met partners ingericht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer. A. Vermaase.  Het correspondentieadres van het Bestuur is:
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
T.a.v. Raad van Bestuur
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort

Vanaf 2 november 2020 vult de heer A.G.J. Vermaase als interim bestuurder tijdelijk de functie van bestuurder in. Het bovenstaande correspondentieadres blijft ongewijzigd. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door 5 leden.
De heer H. van der Pouw, voorzitter
De heer M. van Logten, secretaris
Mevrouw I. Duckers, lid
De heer H. Hoepel, lid
De heer M. Verweij, lid

Teamleiders, management en staf

Wonen en zorgverlening wordt aangeboden vanuit verschillende teams, onder leiding van de teamleiders.
Locatie Davidshof: mevrouw J. Klomp (Kleinschalig wonen) en de heer W. Niepoth (Zorg Thuis).
Locatie Wervershof: mevrouw S. IJdo (Kleinschalig wonen) en mevrouw E. Bergmans (Zorg thuis).
Mevrouw G. Pols geeft leiding aan de afdeling Gastvrijheid en horeca (met onder meer: keukens, restaurants, recepties en huishouding). Beide locaties hebben een huismeester waar de bewoners rechtstreeks met hun vragen naartoe kunnen.

Het managementteam bestaat uit onderstaande kerngroep:
De heer A. Vermaase, a.i. directeur
De heer M. Schrader a.i. manager zorg
De heer F.J. Slagter, hoofd economische en administratieve dienst/controller
Mevrouw M. Oelen, hoofd P&O
Mevrouw M. Leenen, manager kwaliteit, veiligheid en innovatie
Mevrouw M. Prins, manager bedrijfsvoering
Het MT nodigt collega’s van andere disciplines uit bij specifieke onderwerpen.

Vanuit het Gasthuis zijn de volgende functies / stafmedewerkers tevens actief betrokken bij de beleidsontwikkeling:
de heer J.W. Tukker, specialist ouderengeneeskunde
Mevrouw J. Versteeg, kwaliteitsverpleegkundige
Mevrouw A. van Immerzeel, mevrouw A. de Jager en mevrouw M. van den Berg, zorgbemiddeling en voorlichting
Mevrouw H. Turnhout en mevrouw N. Hoefakker (personeelsadviseurs)
Mevrouw W. Bergsma – van den Ruitenbeek(opleidingsfunctionaris)

Het directiesecretariaat wordt verzorgd door mevrouw M. Korndewal en mevrouw S. Veenendaal (evenals communicatie)

Cliëntenraad

Bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis kunnen bewoners, cliënten, en/of hun vertegenwoordigers meepraten over het beleid via de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

De WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018) bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige onderwerpen geldt het adviesrecht, voor andere heeft de raad instemmingsrecht.
De notulen worden in verkorte vorm gepubliceerd in huisblad De Verbinding.

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@pietersenbloklands.nl
Voor meer informatie klikt u hier.

Ondernemingsraad

Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werken rond de 300 medewerkers. Vanzelfsprekend heeft het Gasthuis een ondernemingsraad. De OR behartigt de belangen van de medewerkers in onze organisatie. De ondernemingsraad moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. De ondernemingsraad heeft een aantal bevoegdheden: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. De OR heeft – onder andere –  het recht op informatie en inspraak bij beslissingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Taken van de OR zijn bijvoorbeeld:

  • werkoverleg bevorderen;
  • zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
  • zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeids- en rusttijden.

In de OR zitten vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals de verzorging en de facilitaire dienst.  De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers van het Gasthuis, binnen allerlei sectoren.
De OR heeft regelmatig overleg met de bestuurder en is te bereiken via or@pietersenbloklands.nl

Transparantie vereisten bezoldiging (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De bezoldiging van de bestuurder en van de Raad van Toezicht in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn beide beneden de WNT. De bezoldiging van de bestuurder en van de Raad van Toezicht worden elk jaar publiek verantwoord via de gepubliceerde jaarrekening.

De Raad van Toezicht heeft tevens beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder. Dit beleid komt er op neer dat aan de bestuurder maandelijks een vaste telefoonkostenvergoeding  wordt uitbetaald ter hoogte van € 40. Vergoeding van woon-werkverkeer en reiskosten van de bestuurder zijn op grond van de geldende cao VVT, identiek aan de reiskostenvergoeding van alle medewerkers in de zorg. De bestuurder neemt hierbij geen uitzonderingspositie in. De bestuurder bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen leaseauto noch een vaste vergoeding van representatiekosten. De bestuurder neemt geen geschenken en uitnodigingen aan.

organisatieschema

Meer informatie

Voor meer informatie over onze organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
secretariaat@pietersenbloklands.nl of telefonisch 033 4345600.