Cliëntenraad

Bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis kunnen bewoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers via de cliëntenraad meepraten over het beleid. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad heeft verschillende rechten, zoals het recht om – gevraagd en ongevraagd – te adviseren. Voor bestuursbesluiten die directe gevolgen hebben voor cliënten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, heeft de raad instemmingsrecht.

Wettelijke regeling
De medezeggenschap in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De belangrijkste rechten van de cliëntenraad leest u hier.

Leden
De cliëntenraad bestaat minimaal uit zes leden (bewoners en/of vertegenwoordigers van bewoners). Het streven is dat beide locaties evenredig zijn vertegenwoordigd. In de uitvoering van zijn taken wordt de cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Gesprekspartner bestuurder
De cliëntenraad is de gesprekspartner voor bestuurder en management en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die voor cliënten en bewoners van belang zijn.

Commissies
De cliëntenraad vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast komen de cliëntenraad en de Raad van Toezicht minimaal 2 keer per jaar samen en hebben leden van de cliëntenraad zitting in commissies. Zij koppelen hun bevindingen terug aan de cliëntenraad, die op basis daarvan een advies of reactie formuleert. Naast een cliëntenraad heeft het Gasthuis ook een Bewonerscommissie die zich bezighoudt met zaken als onderhoud, energieverbruik en huurprijzen.

Communicatie
De laatste ontwikkelingen vanuit de cliëntenraad worden gecommuniceerd via Informatiebrieven en in De Verbinding, het huisblad van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.

Klik hier voor de laatste versie van de Verbinding.De Verbinding, voorjaar 2024

Klik hier voor het archief van de informatiebrieven 

Leden Cliëntenraad

Sienette Jipping
(secretaris)

Ton Tieland (vice-voorzitter)

Ruud Smit (lid)

Paulina Verhoeff

Paulina Verhoeff (lid)

Bert van Schaik
(lid)

Bert Brenninkmeijer (lid)

Ruud van Waardenburg (lid)

Meer informatie

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad? Neem dan contact op:

clientenraad@pietersenbloklands.nl

José Vorstenbosch (ambtelijk secretaris), vorstenbosch@pietersenbloklands.nl

De cliëntenraad wil een bijdrage leveren aan een gelukkige woon- en leefomgeving voor de bewoners van St. Pieters en Bloklands Gasthuis