Cliëntenraad

Bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis kunnen bewoners, cliënten, en/of hun vertegenwoordigers meepraten over het beleid via de cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

De WMCZ 2018 (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018) bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad mag altijd advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige onderwerpen geldt het adviesrecht, voor andere heeft de raad instemmingsrecht.

Wettelijke regeling
De medezeggenschap in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De belangrijkste rechten van de cliëntenraad leest u hier.

Zes leden
De cliëntenraad bestaat uit zes leden (bewoners en/of vertegenwoordigers van bewoners). Er zijn drie afgevaardigden van de locatie Davidshof en drie afgevaardigden van de locatie Wervershof.
De cliëntenraad wordt ondersteund in de uitvoering van haar taken door een ambtelijk secretaris.

Gesprekspartner bestuurder
De cliëntenraad is de gesprekspartner voor bestuurder en management en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die voor cliënten en bewoners van belang zijn.

Commissies
De cliëntenraad vergadert 5 keer per jaar. Daarnaast komen de cliëntenraad en de Raad van Toezicht minimaal 2 keer per jaar samen en hebben leden van de cliëntenraad zitting in 2 commissies, namelijk de commissie zorg en dwang en de facilitaire commissie. Deze commissies adviseren de cliëntenraad in de formele besluitvorming aan bestuurder en management.

Communicatie
De laatste ontwikkelingen vanuit de cliëntenraad worden ieder kwartaal gecommuniceerd in het huisblad ‘de Verbinding’ van Stichting Pieters en Bloklands Gasthuis.

Klik hier voor de laatste versie van de Verbinding.

Leden Cliëntenraad

Chris Steijger (secretaris en vice voorzitter)

Sienette Jipping (bestuurslid)

Annemiek Brumsteede (bestuurslid)

Ton Tieland (bestuurslid)

Meer informatie

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen via

clientenraad@pietersenbloklands.nl

De cliëntenraad wil een bijdrage leveren aan een gelukkige woon- en leefomgeving voor de bewoners van St. Pieters en Bloklands Gasthuis