PBG-Cultureel Erfgoed

Doelstelling van  St. Pieters en Bloklands Gasthuis- Stichting Cultureel Erfgoed

1. Het in stand houden van het Cultureel Erfgoed dat bij de Stichting in eigendom is;
2. Zorgdragen voor een goede maatschappelijke aanwending van het Cultureel Erfgoed, en al hetgeen daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin.

Beleidsplan

De voornemens met betrekking tot de instandhouding van de monumentale panden en de Cultuur Historische verzameling zoals vastgelegd in het Beleidsplan zijn verder uitgewerkt in concrete plannen.

Panden
Achter Davidshof
Het pand Achter Davidshof 1 vraagt veel onderhoud. Om dit goed te kunnen aansturen wordt een handboek Beheer en Onderhoud opgesteld waarin alle relevante informatie wordt opgeslagen. Ook wordt onderzocht op welke wijze het gebouw verduurzaamd kan worden.

Kapel en Mannenzaal
Eind 2020 is een aanvang gemaakt met omvangrijke onderhoudswerkzaamheden aan de gevel. Deze werkzaamheden zullen in een aantal jaren gefaseerd worden uitgevoerd. De exploitatie van de Kapel en Mannenzaal heeft veel last gehad van de beperkingen die als gevolg van de corona zijn opgelegd. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om in samenwerking met andere partijen tot een duurzame exploitatie te komen waarbij de museale aspecten een vast onderdeel van uit moeten maken.

Cultuur Historische Verzameling
De inventarisatie is afgerond en er is een aanvang gemaakt met de conservering. Ook is een aanvang gemaakt met het vastleggen van relevante historische feiten en het beter toegankelijk maken van deze informatie.

Gegevens

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41188211
RSIN: 002980563
Adres: Wervershoofstraat 157, 3826 EM Amersfoort

Het bestuur

De heer drs. F.W. Huitema, voorzitter
De heer drs. J.J. Ammersdorffer
Mevrouw drs. P. Wilders-Links

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

ANBI

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Downloads

> Jaarrekening Cultureel erfgoed (pdf bestand)

Standaardformulier publicatieplicht ANBI: Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om
voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren.
U kunt het standaardformulier publicatieplicht ANBI hier downloaden.
> ANBI formulier

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het cultureel erfgoed?
Neemt u dan contact op met ons secretaraat: secretariaat@pietersenbloklands.nl of 033-4345600.