Organisatie

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met twee locaties in Amersfoort. Het Gasthuis heeft daarmee korte communicatielijnen, is wendbaar en heeft een klantgerichte focus, dat is onze kracht. De overhead van het Gasthuis is klein zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor wonen en zorgverlening voor de bewoners/cliënten. De algemene functies op het gebied van bestuur, financiën, planning & control, facilitair, personeelszaken en kwaliteit zijn zelfstandig binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis georganiseerd of zijn in samenwerking met partners ingericht.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door mevrouw Liesbeth Hoogendijk.  Het correspondentieadres van het Bestuur is:
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
T.a.v. Raad van Bestuur
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door 5 leden.
De heer H. van der Pouw, voorzitter
Mevrouw G. Bosch, secretaris
Mevrouw I. Duckers, lid
De heer H. Hoepel, lid
De heer M. Verweij, lid

De Raad van Toezicht heeft een Visie op Toezicht ontwikkeld.
Klik hier om het document te bekijken

Management Team

Het managementteam bestaat uit onderstaande kerngroep:

Liesbeth Hoogendijk
Bestuurder

Jenne-Marie van Dijk – Strijker
Manager zorg

Marina Prins
Manager bedrijfsvoering

Marlies Leenen
Manager Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie

Folkert-Jan Slagter
Controller

Teamleiders

Wonen en zorgverlening wordt aangeboden vanuit verschillende teams, onder leiding van de teamleiders. De afdeling gastvrijheid en horeca heeft ook een eigen teamleider. Beide locaties hebben een huismeester waar de bewoners rechtstreeks met hun vragen naartoe kunnen.

Esther Bergmans
Teamleider Zorg Thuis Wervershof

Marga van den Berg
Teamleider Kleinschalig Wonen
Wervershof

Jacqueline Klomp
Teamleider Kleinschalig Wonen
Davidshof

Anne-Marieke Lijnsveld

Anne-Marieke Lijnsveld
Teamleider Nachtdienst en Zorg Thuis Davidshof

Gerlina Pols
Teamleider Horeca & Gastvrijheid

Vanuit het Gasthuis zijn de volgende functies / stafmedewerkers tevens actief betrokken bij de beleidsontwikkeling:

de heer J. Machiela, bestuurssecretaris
de heer J.W. Tukker, specialist ouderengeneeskunde
Mevrouw J. Hamstra, beleidsadviseur kwaliteit
Mevrouw P. Mathot, zorgbemiddeling en voorlichting
Mevrouw H. Turnhout, personeelsadviseur
Mevrouw W. Bergsma – van den Ruitenbeek, opleidingsfunctionaris
Mevrouw M. Korndewal en mevrouw S. Veenendaal, secretariaat en communicatie

Ondernemingsraad

Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werken rond de 300 medewerkers. Vanzelfsprekend heeft het Gasthuis een ondernemingsraad. De OR behartigt de belangen van de medewerkers in onze organisatie. De ondernemingsraad moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. De ondernemingsraad heeft een aantal bevoegdheden: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. De OR heeft – onder andere –  het recht op informatie en inspraak bij beslissingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Taken van de OR zijn bijvoorbeeld:

  • werkoverleg bevorderen;
  • zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
  • zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeids- en rusttijden.

In de OR zitten vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals de verzorging en de facilitaire dienst.  De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers van het Gasthuis, binnen allerlei sectoren.
De OR heeft regelmatig overleg met de bestuurder en is te bereiken via or@pietersenbloklands.nl

Cliëntenraad

Bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis kunnen bewoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers via de cliëntenraad meepraten over het beleid. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad heeft verschillende rechten, zoals het recht om – gevraagd en ongevraagd – te adviseren. Voor bestuursbesluiten die directe gevolgen hebben voor cliënten, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg, heeft de raad instemmingsrecht.

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad? Neem dan contact op:

Voor meer informatie klikt u hier.

Transparantie vereisten bezoldiging (WNT)

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De bezoldiging van de bestuurder en van de Raad van Toezicht in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis zijn beide beneden de WNT. De bezoldiging van de bestuurder en van de Raad van Toezicht worden elk jaar publiek verantwoord via de gepubliceerde jaarrekening.

De Raad van Toezicht heeft tevens beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder. Dit beleid komt er op neer dat aan de bestuurder maandelijks een vaste telefoonkostenvergoeding  wordt uitbetaald ter hoogte van € 15. Vergoeding van woon-werkverkeer en reiskosten van de bestuurder zijn op grond van de geldende cao VVT, identiek aan de reiskostenvergoeding van alle medewerkers in de zorg. De bestuurder neemt hierbij geen uitzonderingspositie in. De bestuurder bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen leaseauto noch een vaste vergoeding van representatiekosten. De bestuurder neemt geen geschenken en uitnodigingen aan.

organisatieschema

Meer informatie

Voor meer informatie over onze organisatie kunt u contact opnemen met het secretariaat:
secretariaat@pietersenbloklands.nl of telefonisch 033 4345600.